Pravoslavci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Etiop­s­ka pravoslav­na teva­he­do crk­va spa­da u grupu drevnois­točnih crka­va, pri­h­vata­jući samo jed­nu, ujed­in­jenu božan­sku i ljud­sku priro­du.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 07 Jan 2023

U većim crk­va­ma obil­ježa­van­je Božića poče­lo je ponoćn­im liturgi­ja­ma, a jutros su zvoni­la sva zvona na pravoslavn­im hramovi­ma, ob­javlju­jući dolazak Božića i božićnog slavl­ja.

Published On 07 Jan 2023

Ukra­jin­s­ka pravoslav­na crk­va Moskovske pa­tri­jarši­je do­bi­la je au­toke­fal­nost un­utar Ruske pravoslavne crkve, koja je neg­a­tivno rea­gi­rala na nacrte za­kona o zabrani djelo­van­ja Moskovske pa­tri­jararši­je.

Published On 04 Apr 2022