Prava radnika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dok je u en­tite­tu Fed­eraci­ja BiH u no­vem­bru 2022. pros­ječ­na neto plaća bila 592 eura, u Re­pub­li­ci Srp­skoj je iznosi­la 618 eura, ob­jav­i­la je Agen­ci­ja za sta­tis­tiku BiH.

Published On 19 Jan 2023

Mi­crosoft je već saopćio ‘Rad­nici­ma Amerike na ko­mu­nikaci­ja­ma’ da će pri­h­vati­ti obra­zo­van­je sindika­ta u Zen­i­maxu, čije je sjedište u Mary­lan­du.

Published On 04 Jan 2023

Vlada­juća stran­ka prošle je sed­mice znača­jno po­visi­la min­i­mal­nu platu u sklopu pokuša­ja vraćan­ja po­drške izgubljene in­flacijom, padom lire i naglim padom živ­otnog stan­dar­da.

Published On 29 Dec 2022