Prava manjina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kina je već neko­liko go­d­i­na na meti op­tužbi bro­jnih ze­mal­ja i or­ga­ni­zaci­ja za ljud­s­ka pra­va o geno­cidu nad ujgurskom mus­li­man­skom man­ji­nom, kao i za pos­tu­pan­je pre­ma demon­stran­ti­ma na Ti­betu.

Published On 14 Oct 2021