Prava manjina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bošn­jačko na­cional­no vi­jeće u Sr­bi­ji traži re­viz­iju Ak­cionog plana za ost­vari­van­je pra­va na­cional­nih man­ji­na, koji je dio pre­go­varačkog poglavl­ja te zeml­je sa Evrop­skom uni­jom. Nezado­voljni su, između os­ta­log, pro­cen­tom za­s­tu­pljenos­ti Bošn­ja­ka u javnom sek­toru, iako im je Us­tavom Sr­bi­je za­garan­ti­ran adek­vatan broj pozi­ci­ja. Više de­tal­ja u priči nov­inara Al Jazeere Emi­ra Sk­ender­ag­ića.

Published On 05 May 2019