Prava djece

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Or­ga­ni­zaci­ja Kid­sRights svake go­dine svrsta­va 185 drža­va pre­ma kri­ter­i­ji­ma poš­ti­van­ja Među­nar­o­dne kon­ven­ci­je o prav­i­ma djete­ta, a na temelju po­data­ka Ujed­in­jenih nar­o­da.

Published On 19 Oct 2022