Prava djece

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

I Shak­i­ba iz Af­gan­istana, i Asma iz Gaze, u želji za nor­mal­nim živ­o­tom san­ja­ju slo­bo­du i mogućnos­ti kao što su bol­je obra­zo­van­je, puto­van­ja, šet­n­ja gradom, stru­ja i voda, slo­bo­da.

Published On 04 Apr 2022

Proc­jen­ju­je se da u Džarkan­du i Bi­haru 22.000 djece radi u ile­gal­nim rud­nici­ma tin­j­ca – na­jm­lađi među nji­ma ima­ju sve­ga pet go­d­i­na, a sav rad obavl­ja se po­moću na­jprim­i­tivni­jih tehni­ka.

blog by Boris Lalić
Published On 03 Jan 2022