Pozorište

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Grand prix ‘Mira Trailović’ za na­jbolju pred­stavu u cjeli­ni pri­pao je pred­stava­ma ‘Solo’ Nine Ra­jić Kran­jac i ‘Sva­ki pokušaj će se za­vrši­ti skršen­im ti­je­li­ma i sloml­jen­im kos­ti­ma’ Jana Marten­sa.

Published On 02 Oct 2022

Pred­sta­va ‘Sva­ki pokušaj će se za­vrši­ti skršen­im ti­je­li­ma i sloml­jen­im kos­ti­ma’ red­itel­ja i ko­re­ografa Jana Marten­sa otvo­rila je 56. BITEF.

Published On 26 Sep 2022

Teatars­ki um­jet­ni­ci iz Mađarske, Nje­mačke i Ital­i­je dolaze ove je­seni u Sara­je­vo s vrhun­skim au­torskim pred­stava­ma i fes­ti­val­skoj pub­li­ci poz­na­tim izvođači­ma.

Published On 15 Sep 2022