Pozorište

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za uloge u pred­stavi ‘Ana Karen­ji­na’, crnogors­ka glu­mi­ca San­ja Vu­jisić je na 62. iz­dan­ju Fes­ti­vala MESS os­vo­ji­la na­gradu ‘Re­jhan Demirdžić’ za na­jbolju mladu glu­micu.

Published On 20 Oct 2022

Grand prix ‘Mira Trailović’ za na­jbolju pred­stavu u cjeli­ni pri­pao je pred­stava­ma ‘Solo’ Nine Ra­jić Kran­jac i ‘Sva­ki pokušaj će se za­vrši­ti skršen­im ti­je­li­ma i sloml­jen­im kos­ti­ma’ Jana Marten­sa.

Published On 02 Oct 2022

Pred­sta­va ‘Sva­ki pokušaj će se za­vrši­ti skršen­im ti­je­li­ma i sloml­jen­im kos­ti­ma’ red­itel­ja i ko­re­ografa Jana Marten­sa otvo­rila je 56. BITEF.

Published On 26 Sep 2022