Pozorište

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dani satire su sus­ret in­sti­tu­cionalne i neza­v­isne scene, snažnih i hrabrih glaso­va dram­skih pisaca ra­zliči­tih gen­eraci­ja i po­et­i­ka koji pro­pitu­ju društveno-poli­tičke okol­nos­ti un­utar ko­jih stvara­ju.

Published On 17 May 2022

Čin­jeni­ca da je pub­li­ka riski­ra­jući živ­ote dolazi­la na pred­stave i tokom op­sade, is­tiču iz SARTR-a, gov­ori o potre­bi građana ne samo da preživl­ja­ju, nego i da žive, up­rkos be­smis­lu rata oko njih.

Published On 12 May 2022

Ide­ja borbe pro­tiv fašiz­ma nikad ne presta­je biti ak­tuel­na i zbog toga je poseb­no važ­na čin­jeni­ca da ‘Ay, Carmela’ nas­tavl­ja dal­je da živi.

blog by Lejla Kajić
Published On 10 May 2022