Potresi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Epi­cen­tar zemljotre­sa reg­istri­ran je u okrugu Pazarcik u Kahra­man­mara­su, a po­tom su us­li­jedi­la 42 naknad­na po­drhta­van­ja tla, od ko­jih je na­j­jače iznosi­lo 6,6 ste­peni po Richteru.

Published On 06 Feb 2023

Snažan zemljotres mag­ni­tude 7,8 ste­peni pogo­dio je di­jelove dvi­je zeml­je, usm­rtivši sto­tine lju­di, a naknad­na po­drhta­van­ja tla os­jeti­la su se do Kipra.

Published On 06 Feb 2023