Potočari

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zbog neza­poslenos­ti i sve teže ekonomske situaci­je Sre­breni­ca se suoča­va sa padom na­tal­ite­ta, ali i od­laskom stanovništ­va. Ci­jele porodice na­puš­ta­ju grad i okol­na sela.

Published On 11 Jul 2021

Pri­je 26 go­d­i­na, u samo neko­liko dana vo­js­ka i poli­ci­ja Re­pub­like Srpske lik­vidi­rali su više od 8.300 Bošn­ja­ka, ne praveći ra­z­liku da li je ri­ječ o vo­jno sposob­n­im muškarci­ma ili dje­ci. 

Published On 11 Jul 2021