Pothranjenost

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Treći­na stanovništ­va je pothran­je­na, a polov­ina djece mlađe od pet go­d­i­na suoče­na s akut­nom pothran­jenošću, kaže rezi­dent­ni i hu­man­i­tarni ko­or­di­na­tor Ujed­in­jenih nar­o­da.

Published On 17 Jul 2021

Osiro­maše­na zeml­ja, koja je pod više među­nar­o­d­nih sankci­ja zbog nuk­learnog oruž­ja i bal­is­tičk­ih rake­ta, već se dugo bori da prehrani stanovništ­vo, tr­peći hronični ne­dostatak hrane.

Published On 07 Jul 2021