Pothranjenost

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Proš­lo je 100 dana od rata koji je Rusi­ja za­počela u Ukra­ji­ni, a nemogućnošću is­poruke iz obje zeml­je, koje ima­ju 30 pos­to ud­jela u sv­jet­skom izvozu pšenice, iza­z­vana je kriza.

Published On 04 Jun 2022

Rat u Ukra­ji­ni bi mo­gao potaknu­ti glad i izb­jegličke val­ove širom svi­je­ta, a poseb­no u siro­mašn­im zeml­ja­ma, ob­jav­i­la je nje­mač­ka hu­man­i­tar­na or­ga­ni­zaci­ja Welthunger­hil­fe.

Published On 16 May 2022

Sv­jetske ci­jene hrane su zabil­ježile rast u jan­u­aru i kreću se blizu 10-godišn­jeg mak­si­mu­ma, pri čemu su na­jviše poskup­jela bilj­na ulja.

Published On 03 Feb 2022