Poskupljenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­jniža pros­ječ­na neto pla­ta je u dje­lat­nos­ti pružan­ja sm­ješ­ta­ja, te pripreme i us­luži­van­ja hrane, a na­jviša u fi­nan­si­jskim i dje­lat­nos­ti­ma os­ig­u­ran­ja.

Published On 18 Aug 2022

Ovo je četvr­ti uza­stop­ni mjesec da je u Crnoj Gori reg­istri­rana takoz­vana ga­lopi­ra­juća in­flaci­ja, odnos­no dvo­cif­reni rast potrošačk­ih ci­je­na na godišn­jem nivou.

Published On 17 Aug 2022