Poskupljenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ure­d­bom o kon­trolisan­im ci­je­na­ma nova ci­je­na hlje­ba pravl­jenog od braš­na ‘tipa 500’ će, um­jesto sadašn­jih 46, iznosi­ti 49 di­nara (42 eu­ro­cen­ta).

Published On 10 May 2022

Go­to­vo svi prehram­beni proizvo­di u Sr­bi­ji poskup­jeli su u odno­su na prošlu god­inu; na­jviše je poskup­je­lo juneće meso, a na­j­man­je mli­jeko i mli­ječni proizvo­di.

Published On 21 Apr 2022

Iz­glede glob­alne ponude kuku­ruza ugrozio je na­pad Rusi­je na Ukra­jinu koji je poreme­tio poljoprivre­du i tr­govinske tokove u toj regi­ji, koja u ukup­nom sv­jet­skom izvozu učestvu­je sa jed­nom petinom.

Published On 19 Apr 2022

Uz rani­je prisutne in­fla­torne pri­tiske gener­i­rane ras­tom ci­je­na en­er­gena­ta i hrane, u okružen­ju geopoli­tičk­ih suko­ba i izrazite neizv­jes­nos­ti oko tra­jan­ja i isho­da, pri­tis­ci in­flacije su sve snažni­ji.

Published On 15 Apr 2022