Posao

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Irs­ka se pridruži­la Ve­likoj Bri­tani­ji, SAD-u, Kana­di, Aus­tral­i­ji i Novom Ze­landu i je­d­i­na je član­i­ca Evropske uni­je u ko­joj će se tokom šest mjese­ci provodi­ti pi­lot pro­jekt.

Published On 08 Jun 2022