Portugal

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Kada bi nekom mag­i­jom bilo moguće izbrisati sve tragove ara­p­skog nasli­jeđa iz Por­tu­gala, naš et­nič­ki, kul­turni, fiz­ič­ki i ljud­s­ki pros­tor bio bi kom­plet­no dru­gači­ji’, tvr­di his­toričar Al­ber­to Alves.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 19 Apr 2022

Nema sum­n­je da će izb­jeglice iz Ukra­jine u Por­tu­galu naći sig­urno utočište, daleko od pak­la iz koga su pob­jegli – neki sa nadom da će se vrati­ti kući, a neki, uz po­dršku države, sa željom da os­tanu.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 20 Mar 2022

Por­tu­gal ne odus­ta­je od ek­sploat­aci­je liti­ju­ma, up­rkos sličn­im protes­ti­ma kao i u Sr­bi­ji; do­duše, u Por­tu­galu niko nije bloki­rao au­to­p­uteve, niti je tema posta­la adut u dnevno-poli­tičkim obraču­ni­ma.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 16 Feb 2022