Portugal

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Por­tu­gal ne odus­ta­je od ek­sploat­aci­je liti­ju­ma, up­rkos sličn­im protes­ti­ma kao i u Sr­bi­ji; do­duše, u Por­tu­galu niko nije bloki­rao au­to­p­uteve, niti je tema posta­la adut u dnevno-poli­tičkim obraču­ni­ma.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 16 Feb 2022

Suho raz­doblje koje je krenu­lo kra­jem 2021. sman­ji­lo je proizvod­nju en­ergi­je u hidroelek­trana­ma, te uniš­ta­va us­jeve, zbog čega su ugroženi i stočari i prehrana nji­hovih živ­ot­in­ja. 

Published On 13 Feb 2022

Veći­na pos­ma­trača pred­viđa ti­jes­nu pob­je­du So­ci­jal­is­tičke stranke pre­mi­jera An­toni­ja Coste, ali se konz­er­v­a­tiv­na So­ci­jaldemokrats­ka stran­ka nada pob­je­di.

Published On 30 Jan 2022