Portugal

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Kada bi nekom mag­i­jom bilo moguće izbrisati sve tragove ara­p­skog nasli­jeđa iz Por­tu­gala, naš et­nič­ki, kul­turni, fiz­ič­ki i ljud­s­ki pros­tor bio bi kom­plet­no dru­gači­ji’, tvr­di his­toričar Al­ber­to Alves.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 19 Apr 2022

Nema sum­n­je da će izb­jeglice iz Ukra­jine u Por­tu­galu naći sig­urno utočište, daleko od pak­la iz koga su pob­jegli – neki sa nadom da će se vrati­ti kući, a neki, uz po­dršku države, sa željom da os­tanu.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 20 Mar 2022