Porodično nasilje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Posli­je ubist­va u Spli­tu ukazano je još jed­nom na zabrin­java­jući po­rast sluča­je­va femi­ci­da u Hrvatskoj – veći­ni ubi­jenih žena pre­su­dio je nji­hov ‘na­jmil­i­ji’.

Published On 10 Dec 2021

Nasil­je nad dje­com je glob­al­no pi­tan­je javnog zdravst­va i za­ista os­tavl­ja za sobom kako društvene, ekonomske, tako fiz­ičke i emo­cionalne posljedice.

blog by Hatidža Dedović
Published On 19 Nov 2021

Še­jla Bak­i­ja je poli­ci­ji pri­jav­i­la da joj je bivši vjerenik dolazio pred kuću i po­tom, iako je pokušala da ga spri­ječi, ušao i pri­je­tio da će je ubiti; mjesec kas­ni­je se vra­tio i is­punio pri­jet­nju.

blog by Damira Kalač
Published On 10 Oct 2021