Porezi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na svak­ih zarađenih 500 eura neto plate, u Fed­eraci­ji BiH tre­ba up­lati­ti još 72 pos­to tog iznosa za poreze i do­pri­nose; u Re­pub­li­ci Srp­skoj je opterećen­je neš­to niže i tre­ba up­lati­ti 57 pos­to.

Published On 26 Oct 2021

Porezni stručn­jaci Evropske uni­je pre­poručili su uk­lan­jan­je Do­minikane, bri­tanske karipske ter­i­tori­je An­guille i Se­jšela sa ‘crne liste’, dok za­ht­jev Paname da ih brišu nije uro­dio plodom.

Published On 28 Sep 2021

Ključni od­bor Za­s­tup­ničkog doma Kon­gre­sa SAD-a pri­h­va­tio je pri­jed­loge za­kona o povećan­ju poreza za kom­pani­je i bo­gate kako bi se po­mog­lo u fi­nan­sir­an­ju budžet­skog plana pred­sjed­ni­ka Joea Bide­na.

Published On 16 Sep 2021