Popis stanovništva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

De­mografi očeku­ju da će rezul­tati pokaza­ti da Sr­bi­ja ima oko 600.000 man­je stanovni­ka nego što ih je imala 2011. go­dine.

Published On 01 Oct 2022