Popis stanovništva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kina je 2016. go­dine uk­in­u­la svo­ju deceni­ja­ma staru poli­tiku jednog djete­ta, za­mi­jenivši je ograničen­jem na dvo­je djece kako bi pokušala da se suprot­stavi br­zom staren­ju stanovništ­va.

Published On 17 Jan 2022

Prvi dig­i­tal­ni popis stanovništ­va u Hrvatskoj pro­duža­van je dva puta zbog epi­demi­ološke situaci­je i teškoća sa ko­ji­ma su se popi­si­vači suočavali na terenu.

Published On 15 Nov 2021

Pre­ma proc­jeni, u Hrvatskoj je za­ključno s prošlom godi­nom živ­je­lo če­tiri mil­iona i 33 hil­jade stanovni­ka, a de­mografi očeku­ju da popis pokaže kako je bro­j­ka u među­vre­menu pala.

Published On 14 Nov 2021