Položaj žena

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od­lu­ka vlasti je pred­stavl­je­na kao his­tori­js­ka i važan ko­rak u razvo­ju kuban­skog bok­sa, koji ima 80 sv­jet­skih i 41 olimpi­js­ki naslov, kao i u ‘os­naži­van­ju žena’.

Published On 06 Dec 2022