Poljska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Robert Lewandows­ki sig­u­ran je da će kapiten sv­jet­skih prva­ka Ar­genti­naca Li­onel Mes­si po osmi put os­vo­ji­ti Zlat­nu lop­tu kao na­jbolji fud­baler go­dine na svi­je­tu.

Published On 27 Dec 2022

Na temelju toga kako dvi­je se­lek­ci­je iz­gleda­ju na pa­piru Le Blues će se pridruži­ti Ni­zozem­skoj i Ar­gen­ti­ni u fi­nalu.

Published On 04 Dec 2022