Poljoprivreda

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iz­glede glob­alne ponude kuku­ruza ugrozio je na­pad Rusi­je na Ukra­jinu koji je poreme­tio poljoprivre­du i tr­govinske tokove u toj regi­ji, koja u ukup­nom sv­jet­skom izvozu učestvu­je sa jed­nom petinom.

Published On 19 Apr 2022