Politika i sport

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sport­s­ki savezi, jedan za drugim, us­va­ja­ju pre­poruku Među­nar­o­dnog olimpi­jskog odb­o­ra koji je za­tražio da zbog in­vaz­i­je Rusi­je zabrane ruskim i bjeloruskim sportis­ti­ma učešće na tak­mičen­ji­ma.

Published On 02 Mar 2022

U Bosni i Herce­govi­ni poli­ti­ka je duboko in­volvi­rana u sve, pa i sam sport i or­ga­ni­zaci­ju sporta što je glav­na kočni­ca u nje­gov­om razvo­ju i un­apređen­ju trenutnog stan­ja.

Published On 11 Jan 2022