Politički zatvorenici

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vo­jni čel­ni­ci Mi­jan­mara oslo­bod­ili su iz zatvo­ra Seana Tur­nel­la, aus­tral­skog ekon­o­mista i bivšeg sav­jet­ni­ka ikone demokraci­je Aung San Suu Kyi, te još 6.000 drugih.

Published On 17 Nov 2022

Na­j­glas­ni­ji kri­tičar Vladimi­ra Puti­na poslan u kaz­nenu ćeli­ju jer je nakratko ho­dao a nije stavio ruke na leđa, čime je prekršio zatvors­ka prav­i­la.

Published On 24 Aug 2022

Na okupi­ra­nom Krimu je u osam go­d­i­na pro­ce­suira­no više od 200 lju­di iz poli­tičk­ih ra­zlo­ga, a na­j­man­je njih 136 su zadržani kao poli­tič­ki zatvoreni­ci, kaže tuži­lac Au­tonomne re­pub­like Krim.

Published On 27 Jun 2022