Politička kriza

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki pred­sjed­nik Joe Biden oz­načio je svog prethod­ni­ka Don­al­da Trumpa i nje­gove pristal­ice iz re­do­va re­pub­likanaca kao ek­strem­iste koji su pri­jet­n­ja Us­tavu SAD-a.

Published On 02 Sep 2022

Us­tavni pa­tri­o­ti­zam je do­bro rješen­je za pre­vazi­lažen­ja pod­jela u regi­ji, sma­tra is­traži­vači­ca na Evrop­skom in­sti­tu­tu pri Lon­don­skoj školi ekonomi­je i poli­tičk­ih nau­ka.

Published On 01 Sep 2022