Politička kriza

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Lju­di na Balka­nu su zarobljeni u rešetke et­ni­ja, u mon­struoznu birokrati­ju koja ne funkcioni­ra, dove­deni u ‘sta­tus quo’ koji je par­al­izira­jući, kaže vanred­na pro­fe­sor­i­ca na Uni­verzite­tu u Syra­cuseu.

Published On 16 Jan 2023

Na­j­dugov­ječni­ji izrael­s­ki pre­mi­jer je ob­javio da je posti­gao do­gov­or o formi­ran­ju nove vlade, nakon sed­mi­ca neočeki­vano tešk­ih pre­gov­o­ra s vjer­skim i kra­jn­je desnim stranka­ma.

Published On 22 Dec 2022