Poduzetništvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sa ko­jim iza­zovi­ma se sus­reću žene pri pokre­tan­ju biznisa? Ko­liko je za žene težak put od ide­je do kom­pani­je? Kako os­ig­u­rati po­dršku za rješen­je os­novnih prob­le­ma? Pos­to­je li u regi­ji uvjeti za razvoj žen­skog po­duzetništ­va? Gosti emisi­je su: Za­gre­bu or­ga­ni­za­tor­i­ca po­duzetničkog do­gađa­ja “Start­up Live” Jas­mi­na Kapetanović, u Sara­je­vu ekonom­s­ki anal­i­tičar Erol Mu­janović i u Beogradu […]

Published On 19 Mar 2013