Podgorica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U živ­o­tu nisam vidio sličan grad kao što je Pod­gor­i­ca; i dan danas ona za­uz­i­ma poseb­no mjesto kada razmišl­jam o ide­ji ili for­mi gra­da, kada razmišl­jam šta oni znače, kako nas­ta­ju, kako ih tu­mači­mo.

blog by Aljoša Krajišnik
Published On 07 Nov 2021

Še­jla Bak­i­ja je poli­ci­ji pri­jav­i­la da joj je bivši vjerenik dolazio pred kuću i po­tom, iako je pokušala da ga spri­ječi, ušao i pri­je­tio da će je ubiti; mjesec kas­ni­je se vra­tio i is­punio pri­jet­nju.

blog by Damira Kalač
Published On 10 Oct 2021

Uku­pan javni dug na dan 31. de­cem­bra 2020. go­dine izno­sio je 4,409 mil­i­jar­di eura, odnos­no 105,15 pos­to pre­lim­i­narnog bru­to do­maćeg proizvo­da.

Published On 27 Mar 2021

Kom­pani­ja ToMon­tene­gro je os­no­vana nakon što je nova crnogors­ka Vla­da ugasi­la rani­ju aviokom­pani­ju Mon­tene­gro Air­lines, zbog pre­v­e­lik­ih gu­bita­ka u poslo­van­ju.

Published On 02 Mar 2021