Podcast ONE

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

[Au­dio] Pod­cast ONE: Sabi­na Ćudić

Sabinu Ćudić možete po­drža­vati ili ne, ali njeno par­la­men­tarno djelo­van­je i poli­tičke poruke ne možete ig­norisati.

Published On 10 Nov 2021

[Au­dio] Pod­cast ONE: Sanela Pašić

Na­j­moćni­ja bankar­ka u BiH, pro­fe­sor­i­ca i os­ni­vači­ca Ženske men­torske mreže, up­o­zo­ra­va na na­jčešće greške koje žene prave u kar­i­jeri.

Published On 03 Nov 2021

Na­j­moćni­ja bankar­ka u BiH, pro­fe­sor­i­ca i os­ni­vači­ca Ženske men­torske mreže, up­o­zo­ra­va na na­jčešće greške koje žene prave u kar­i­jeri.

Published On 03 Nov 2021

[Au­dio] Pod­cast ONE: Erna Sal­je­vić

Ona zna da se ut­je­ca­jnom ne posta­je preko noći, a svoj brand “Diva is back” gra­di sko­ro 10 go­d­i­na.

Published On 27 Oct 2021

Za­š­to ne ko­ris­ti­mo znan­ja koje bh. di­jas­po­ra ima i šta je za­datak naše diplo­mati­je da BiH brendi­ramo kao zemlju po­ten­ci­jala i mogućnos­ti, raz­go­var­ali smo s dok­tori­com nau­ka Džene­tom Karabegov­ić.

Published On 21 Oct 2021

[Au­dio] Pod­cast ONE: Džene­ta Karabegov­ić

Za­š­to ne ko­ris­ti­mo znan­ja i mrežu koje bh. di­jas­po­ra ima i šta je za­datak naše diplo­mati­je da BiH brendi­ramo kao zemlju po­ten­ci­jala i mogućnos­ti?

Published On 21 Oct 2021

O mod­noj in­dus­tri­ji i ne­re­al­nim stan­dard­i­ma lje­pote, koji deceni­ja­ma donose nepri­h­vatan­je sebe i svog ti­jela, raz­go­var­ali smo u trećoj epi­zo­di pod­cas­ta ONE.

Published On 13 Oct 2021