Plivanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Lana Pu­dar je na Evrop­skom pr­ven­stvu u Rimu već nas­tupi­la u dis­ci­pli­ni 50 metara lep­tir u ko­joj je za­uzela 10. mjesto, dok je još očeku­je nast­up na 200 metara lep­tir.

Published On 15 Aug 2022

U šumi vi­jesti u 2021. go­di­ni za­pamtili smo uglavnom one u ko­ji­ma su po­jed­in­ci pokaza­li strast i predanost poslu koji rade, darežljivost, em­pati­ju, pokaza­li ljubav pre­ma bližn­ji­ma i nevoljnici­ma.

blog by Saida Mustajbegović
Published On 29 Dec 2021