Plivanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mostar­ka Lana Pu­dar, članovi njene porodice, treneri i lju­di koji se brinu o njenoj sport­skoj kar­i­jeri gov­ore za Al Jazeeru  o ovom vrhun­skom rezul­tatu, uslovi­ma rada i planovi­ma za budućnost.

Published On 02 Apr 2021

Na­jus­p­ješni­ji olimpi­js­ki pli­vač svih vre­me­na pris­tao na iza­zov u sklopu emisi­je na kanalu Dis­cov­ery.

Published On 17 Jun 2017