Plinovod

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ci­jene plina na ref­er­ent­noj evrop­skoj berzi, ni­zozem­skom TTF-u, spustile su se u prvim dan­i­ma nove go­dine na na­jniži nivo od kra­ja prošl­o­godišn­jeg jan­u­ara.

Published On 04 Jan 2023