PKK

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Način na koji je okončana op­eraci­ja turske armi­je oz­načio je poče­tak nove faze u strate­gi­ji borbe pro­tiv Rad­ničke par­ti­je Kur­dis­tana un­utar iračk­ih ter­i­tori­ja.

opinion by Said Haj
Published On 05 Mar 2021

Glasno­gov­ornik amer­ičkog State De­part­men­ta iz­javio je da su dvo­ji­ca min­istara raz­go­var­ali o bi­lat­er­al­nim odnosi­ma Turske i SAD-a te o za­jed­ničkim in­teres­i­ma, uključu­jući i bor­bu pro­tiv teror­iz­ma.

Published On 15 Feb 2021