PKK

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Način na koji je okončana op­eraci­ja turske armi­je oz­načio je poče­tak nove faze u strate­gi­ji borbe pro­tiv Rad­ničke par­ti­je Kur­dis­tana un­utar iračk­ih ter­i­tori­ja.

opinion by Said Haj
Published On 05 Mar 2021