Pisac

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tu­zlaci, pa i mno­gi dru­gi, mno­go su se ogri­ješili o jednog od na­jvećih bh. kn­jiževni­ka Derviša Sušića, tog neo­prav­dano zab­o­ravl­jenog pis­ca trag­ične bosanske sud­bine.

blog by Goran Mišić
Published On 12 Jun 2022