Piranski zaljev

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sud Evropske uni­je u Luk­sem­bur­gu pro­glasio se ne­nadležn­im za sloven­sku tužbu pro­tiv Hrvatske zbog navodne povrede evrop­skog pra­va uzroko­vane ne­sprovođen­jem ar­bi­tražne od­luke o grani­ci.  Sa ovom od­lukom, Sud je pri­h­va­tio hrvats­ki prigov­or o ne­nadležnos­ti i pos­tu­pak se au­tomats­ki obus­tavl­ja. Hrvats­ki pre­mi­jer Plenković oci­je­nio je tu od­luku pob­je­dom hrvatskih ar­gu­me­na­ta.  O reak­ci­ja­ma iz Hrvatske izv­ješ­ta­va Ma­ri­na Barukčić.  

Published On 31 Jan 2020

Slove­nač­ki par­la­ment na sjed­ni­ci zatvorenoj za javnost raspravl­jao je o izv­ješ­ta­ju par­la­men­tarne komisi­je za obav­ješ­ta­jne službe o djelo­van­ju agen­ci­je Sova tokom ar­bi­tražnog proce­sa s Hrvatskom. Komisi­ja je anal­izirala aferu, u ko­joj su hrvats­ki medi­ji ob­jav­ili tran­skript raz­gov­o­ra slove­načkog ar­bi­tra Jerne­ja Sekole­ca i slovenske službenice Min­istarst­va van­jskih poslo­va Si­mone Drenik. Ona je u izv­ješ­ta­ju naz­nače­na kao […]

Published On 18 Dec 2019

Neo­vis­ni odv­jet­nik Suda Eu­ropske uni­je Es­tonac Pri­it Pikamo sma­tra da ta pravo­sud­na in­stan­ca nije nadlež­na u sporu koji je Sloveni­ja pokrenu­la pro­tiv Hrvatske zbog navodne povrede eu­rop­skog pra­va prouzročene ne­proved­bom ar­bi­tražne od­luke o grani­ci. Nje­go­vo mišl­jen­je, kao i od­lu­ka Suda EU, koja se očeku­je u prol­jeće sljedeće go­dine, odnosi se samo na pi­tan­je nadležnos­ti suda, […]

Published On 11 Dec 2019

Hrvatskim rib­ari­ma stigle su prve kazne iz Sloveni­je zbog ri­bolo­va u spornom di­jelu Savu­dri­jske vale, odnos­no Pi­ran­skog zal­je­va. Sloveni­ja sma­tra da su prešli crtu raz­graničen­ja, pozi­va­jući se na ar­bi­tražnu od­luku o grani­ci iz juna prošle go­dine, koju Hrvats­ka ne priz­na­je. O sve­mu su se oglasili i še­fovi diplo­mati­ja – Hrvats­ka će tako sloven­skim rib­ari­ma uzvrati­ti […]

Published On 29 Jan 2018

Na Brdu kod Kran­ja, na poziv pred­sjed­ni­ka Sloveni­je Boru­ta Pa­ho­ra sastali su se pred­sjed­ni­ci sus­jed­nih ze­mal­ja. Ri­ječ je o ne­for­mal­nom sas­tanku u svrhu jačan­ja odnosa. Od če­tiri šefa države, na poziv su se odaz­vali pred­sjed­ni­ca Hrvatske Kolin­da Grabar-Ki­tarović i Ital­i­je Ser­gio Mattarel­la. Aus­tri­js­ki nije došao zbog bolesti, a mađars­ki zbog obaveza, pa se sus­ret koji […]

Published On 13 Jan 2018