Peru

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Potres se do­go­dio u 21.54 po lokalnom vre­menu s epi­cen­trom 33 km južno od gra­da Mala na du­bi­ni od 32 kilo­metara.

Published On 23 Jun 2021

Dosad je tu trag­ičnu tit­u­lu nosi­la Mađars­ka u ko­joj je um­r­lo oko 300 lju­di na 100,000 stanovni­ka, dok je u Pe­ruu ta bro­j­ka sad veća od 500 sm­r­ti od covi­da na 100,000 lju­di.

Published On 01 Jun 2021

Ubi­jeni su mješ­tani sela u doli­ni ko­jom pro­tiču ri­jeke Apuri­mac, Ene i Man­taro, na jugu zeml­je, koja je središte proizvod­nje koke.

Published On 25 May 2021