Penzioneri

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vlada­juća stran­ka prošle je sed­mice znača­jno po­visi­la min­i­mal­nu platu u sklopu pokuša­ja vraćan­ja po­drške izgubljene in­flacijom, padom lire i naglim padom živ­otnog stan­dar­da.

Published On 29 Dec 2022

Una­toč up­o­zoren­ji­ma savezni­ka da riski­ra neusp­jeh, fran­cus­ki pred­sjed­nik zadužio je vladu da po­visi dob za pen­z­i­ju sa trenut­nih 62 na 64 ili 65 go­d­i­na.

Published On 26 Sep 2022