Pelješki most

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik Vlade Hrvatske An­drej Plenković poz­dravio je od­luku Skupš­tine BH en­tite­ta Re­pub­li­ka Srp­s­ka, koja je ve­tom ospo­ri­la od­luku Pred­sjed­ništ­va BiH da od Hrvatske traži obus­tavu grad­nje Pel­ješkog mos­ta kako ne bi bilo povri­jeđeno pra­vo BiH na slo­bo­dan prist­up moru. Dva člana Pred­sjed­ništ­va BiH koji su usvo­jili sporni za­ključak na­javlju­ju nove za­ključke i nas­tavak borbe za […]

Published On 19 Jul 2019

Hrvats­ka je us­tupi­la iz­grad­nju mos­ta Kini, sv­jes­no radeći pro­tiv in­tere­sa Evropske uni­je i NATO-a, kažu stručn­jaci.

Published On 04 Nov 2018