Peking

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tradi­cional­ni de­file del­e­gaci­ja otvo­rili su pred­stavni­ci koli­jevke Olimpi­jskih igara – del­e­gaci­ja Grčke, a nakon toga us­li­je­dio je de­file 91 del­e­gaci­je pre­ma al­fa­betu zeml­je do­maći­na.

Published On 04 Feb 2022

Kina može naprav­i­ti ve­li­ki broj testo­va u vrlo kratkom vre­menu, a broj su­dioni­ka na Igra­ma ne pred­stavl­ja­ju ugrozu za do­maći­na, kaže di­rek­tor MOO-a.

Published On 12 Jan 2022

Olimpi­js­ki je pla­men za­pal­jen bez gledala­ca i 1984. kada su grč­ki or­ga­ni­za­tori ht­jeli protesto­vati pro­tiv komer­ci­jalnog karak­tera Olimpi­jskih igara u Los An­ge­le­su.

Published On 18 Oct 2021