Peking

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Olimpi­js­ki je pla­men za­pal­jen bez gledala­ca i 1984. kada su grč­ki or­ga­ni­za­tori ht­jeli protesto­vati pro­tiv komer­ci­jalnog karak­tera Olimpi­jskih igara u Los An­ge­le­su.

Published On 18 Oct 2021