Peking

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kina može naprav­i­ti ve­li­ki broj testo­va u vrlo kratkom vre­menu, a broj su­dioni­ka na Igra­ma ne pred­stavl­ja­ju ugrozu za do­maći­na, kaže di­rek­tor MOO-a.

Published On 12 Jan 2022

Olimpi­js­ki je pla­men za­pal­jen bez gledala­ca i 1984. kada su grč­ki or­ga­ni­za­tori ht­jeli protesto­vati pro­tiv komer­ci­jalnog karak­tera Olimpi­jskih igara u Los An­ge­le­su.

Published On 18 Oct 2021