Pčelarstvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Po ze­len­im površi­na­ma Beča ras­poređeno je oko 5.000 košni­ca u ko­ji­ma obita­va 200 mil­iona pčela.

Published On 24 Jul 2020

Pop­u­laci­ja pčela u SAD-u opa­da. A sada se po­jav­i­la i vrs­ta stršl­je­na koja bi mogla da je pot­puno uništi, uko­liko se proširi. Di­vovs­ki az­i­js­ki stršl­jen već je na­pao koloni­je pčela u Kana­di, a ne­davno je prvi put prim­i­jećen u SAD-u. Više u priči Andy­ja Gal­lachera.

Published On 06 May 2020

Pre­ma po­daci­ma Ujed­in­jenih nar­o­da, 75 pos­to sv­jetske prehram­bene kul­ture se oslan­ja na opraši­van­je pče­la­ma.

Published On 04 Feb 2020