Pasoš

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čov­jek se lako navikne na do­bro, ali ga s vre­menom pro­trese PTSP zab­o­ravl­jene, a neprež­vakane prošlosti – i up­laši se da će se ona vrati­ti za­jed­no sa viza­ma koje bi se mogle reinkarni­rati.

blog by Nedim Sejdinović
Published On 02 Oct 2021

‘Green pass’ koji se iz­da­je vakcin­isan­im os­oba­ma te on­i­ma koji ima­ju neg­a­ti­van test ili su ne­davno pre­bolo­vali COVID-19 bit će obavezan za pris­ustvo­van­je javn­im do­gađa­ji­ma.

Published On 25 Jul 2021