Parlamentarni izbori u Izraelu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ben­jamin Ne­tanyahu se us­pio vrati­ti na vlast ko­ris­teći kra­jn­ju desnicu, odnos­no onu stranu izraelske poli­tike koja je bila isključe­na.

Published On 05 Nov 2022

Ben­jamin Ne­tanyahu i nje­govi savezni­ci, par­ti­je ul­tra­na­cional­ista i ul­tra­ortodok­snih Jevre­ja, očeku­ju da će imati 65 za­s­tup­ničk­ih man­da­ta, od ukup­no 120 u izrael­skom par­la­men­tu, Knes­se­tu.

Published On 03 Nov 2022