Parlamentarni izbori u Izraelu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Avi­noam Emu­nah, ko­man­dant tak­tičkog ko­mandnog koledža un­utar vo­jske, uko­ren je nakon što je održao sas­tanak s min­istrom na­cionalne sig­urnos­ti bez ko­or­di­naci­je ili prethodnog dop­ušten­ja.

Published On 14 Apr 2023