Papua Nova Gvineja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ekolozi i poli­tičari udružu­ju snage kako bi pokušali sp­a­siti pre­ostale prašume u Az­i­jsko-paci­fičkoj regi­ji. U In­donez­i­ji se održa­va samit na ko­jem bi del­e­gati tre­bali do­gov­oriti is­pun­ja­van­je obećan­ja  iz Pariskog spo­razu­ma o kli­matskim prom­je­na­ma. Poseb­na pažn­ja bit će posveće­na prob­le­mu prekom­jerne sječe šuma u Papui Novoj Gvine­ji.

Published On 23 Apr 2018

Or­ga­ni­zaci­je za za­šti­tu okoliša op­tužu­ju Vladu Papue Nove Gvine­je da ne po­duz­i­ma niš­ta dok prašume te zeml­je po­lako nes­ta­ju. Ta paci­fič­ka drža­va ne­davno je pres­tigla Malez­i­ju kao na­jvećeg sv­jet­skog izvozni­ka trop­skog drve­ta.

Published On 15 Jan 2018

Imi­gra­ciona služ­ba Papue Nove Gvine­je počela je raspuš­tati di­jelove bivšeg izb­jegličkog zatvo­ra na os­trvu Manus, jer se rok za nje­go­vo zat­varan­je pri­b­liža­va. Izb­jeglice tvrde da im je vla­da pro­duži­la rok do poned­jelj­ka da na­puste kamp.

Published On 11 Nov 2017

Spašeno 230 os­o­ba, dok pre­mi­jer priz­na­je sig­urnosne pro­puste u po­morskoj in­dus­tri­ji, iako je uzrok nes­reće nepoz­nat.

Published On 02 Feb 2012

Pobun­jeni vo­jni­ci upali su u zgradu glavnog šta­ba Oružanih sna­ga i stavili dosadašn­jeg šefa vo­jske u kućni pritvor.

Published On 26 Jan 2012