Papa

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poglavar Ka­toličke crkve kaže da je ra­sizam što mnoge zeml­je izražava­ju veću do­brodošlicu izb­jegli­ca­ma iz Ukra­jine nego on­i­ma iz drugih di­jelo­va svi­je­ta.

Published On 16 Apr 2022

Ha­jde da nas­tavi­mo da molimo Boga mira da se ten­z­i­je i ratne pri­jet­nje pre­vaz­iđu kroz oz­bil­jan di­ja­log, rekao je poglavar Rimoka­toličke crkve.

Published On 09 Feb 2022