Papa Franjo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ponovno apeli­ram na nadležne da se po­brinu da se tragedi­je kao što je bilo potonoće bro­da s mi­granti­ma blizu obala Kal­abri­je ne pon­avl­ja­ju, kazao je poglavar Rimoka­toličke crkve.

Published On 05 Mar 2023

Pos­to­je ra­tovi koji se čine važni­ji­ma jer stvara­ju više buke, rekao je papa Fran­jo, do­da­jući da je ci­jeli svi­jet u ratu i samouništen­ju.

Published On 06 Feb 2023

Sm­rću Benedik­ta XVI je otvoreno novo poglavl­je u his­tori­ji Ka­toličke crkve koje je sam počeo da ispisu­je 2013. go­dine, kada je postao prvi papa u posljed­njih 600 go­d­i­na koji je pod­nio os­tavku.

Published On 02 Jan 2023