Papa

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pos­to­je ra­tovi koji se čine važni­ji­ma jer stvara­ju više buke, rekao je papa Fran­jo, do­da­jući da je ci­jeli svi­jet u ratu i samouništen­ju.

Published On 06 Feb 2023

Sm­rću Benedik­ta XVI je otvoreno novo poglavl­je u his­tori­ji Ka­toličke crkve koje je sam počeo da ispisu­je 2013. go­dine, kada je postao prvi papa u posljed­njih 600 go­d­i­na koji je pod­nio os­tavku.

Published On 02 Jan 2023

Slaveći 10. Božić tokom svog pon­tif­ika­ta, papa Fran­jo je pred­vo­dio večern­ju misu u Bazili­ci Sve­tog Pe­tra.

Published On 24 Dec 2022

Pos­je­ta od četvrt­ka do ned­jel­je do­gađa se tri go­dine nakon nje­gov­og his­tori­jskog puto­van­ja u Ujed­in­jene Ara­pske Emi­rate 2019, gdje je pot­pisao mus­li­man­sko-kršćan­s­ki man­i­fest za mir.

Published On 02 Nov 2022