Pandemija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pan­demi­ja COVID-a usm­r­ti­la je mil­ion lju­di u svi­je­tu od jan­u­ara, saopći­la je Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja koja pozi­va vlade da ubrza­ju ci­je­pljen­je.

Published On 26 Aug 2022