Pametni telefoni

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako društvene mreže i ap­likaci­je mogu biti veo­ma ko­risne za ko­mu­nikaci­ju, te nas zabav­i­ti ili in­formisati, os­ta­je pi­tan­je – kada je za­pra­vo pre­više in­ter­ne­ta u našim živ­o­ti­ma?

Published On 10 Apr 2022

Pro­gram ‘Roam­ing like at home’, koji građan­i­ma EU-a os­ig­u­ra­va be­spla­tan roam­ing na pros­toru Uni­je, tre­bao se prim­jen­ji­vati do 30. juna ove go­dine, no pro­dužen je na 10 go­d­i­na uz bolju us­lugu.

Published On 24 Mar 2022

Tehnološ­ki gi­gant je pred­stavio AirTag isti mjesec kada je kom­pani­ja dozvo­lila da se kroz ‘Find My’ ap­likaci­ju loci­ra­ju pred­meti koje su naprav­ile neke druge kom­pani­je.

Published On 17 Dec 2021