Pametni telefoni

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Potez pred­stavl­ja nas­tavak ak­ci­ja Wash­ing­tona pro­tiv kine­skih tehnološk­ih di­vo­va zbog stra­ha da bi Peking mo­gao ko­ris­ti­ti te kom­pani­je za špi­ju­ni­ran­je Amerikanaca.

Published On 26 Nov 2022

Veći­na nekadašn­jih ve­likana su izgu­rani iz Top 5, pa čak i top 10 proizvođača, a samo Sam­sung i Ap­ple us­pi­je­va­ju odoliti ‘nale­tu’ iz Kine.

Published On 30 Aug 2022

Iako društvene mreže i ap­likaci­je mogu biti veo­ma ko­risne za ko­mu­nikaci­ju, te nas zabav­i­ti ili in­formisati, os­ta­je pi­tan­je – kada je za­pra­vo pre­više in­ter­ne­ta u našim živ­o­ti­ma?

Published On 10 Apr 2022