Pametni telefoni

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tehnološ­ki gi­gant je pred­stavio AirTag isti mjesec kada je kom­pani­ja dozvo­lila da se kroz ‘Find My’ ap­likaci­ju loci­ra­ju pred­meti koje su naprav­ile neke druge kom­pani­je.

Published On 17 Dec 2021

Mod­erni med­i­cin­s­ki ure­đa­ji ovise o čipovi­ma, čime nes­taši­ca poluprovod­ni­ka oz­bil­jan prob­lem do­dat­no pogorša­va i dovo­di u opas­nost zdravl­je i živ­ote lju­di.

Published On 30 Oct 2021

Kriza sa nabavkom kom­po­ne­na­ta je to­li­ka da ve­li­ki proizvođači smart­fona i kom­pjutera žele i stare ure­đa­je svo­jih ko­ris­ni­ka.

Published On 19 Oct 2021