Otpad

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Bi­jelji­ni, Zeni­ci i Sara­je­vu smo pokušali do­biti odgov­or na pi­tan­je kako se up­ravl­ja ko­mu­nal­nim i drugim vrsta­ma ot­pa­da u BiH.

Published On 02 Feb 2022