Otpad

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Neophod­no je imati odgo­vara­jući za­kon­s­ki okvir, ko­jeg prati odgo­vara­juća in­fra­struk­tu­ra, koju za­tim mora prati­ti odgo­vara­jući kaz­neni režim, a sve­ga toga – nema.

Published On 14 Jun 2022

U Bi­jelji­ni, Zeni­ci i Sara­je­vu smo pokušali do­biti odgov­or na pi­tan­je kako se up­ravl­ja ko­mu­nal­nim i drugim vrsta­ma ot­pa­da u BiH.

Published On 02 Feb 2022