Osobe s invaliditetom

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Roditelji djece s poteškoća­ma u razvo­ju u bh. en­tite­tu Fed­eraci­ja BiH boje se da će os­ta­ti bez so­ci­jal­nih nakna­da, jer ne mogu u roku do­biti potreb­na uvjeren­ja o stup­n­ju in­va­lidite­ta zbog mjera za spr­ječa­van­je širen­ja ko­rona virusa. Neki­ma su te naknade, is­tiču, je­di­ni izvor pri­man­ja. Iz Fed­er­alnog kriznog šta­ba kažu da će prob­lem usko­ro biti […]

Published On 26 Mar 2020