Oskar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Red­itelj Spike Lee i glu­mi­ca Jada Pin­kett Smith pred­vode bo­jkot dod­jele na­grade amer­ičke filmske akademi­je. Već drugu god­inu zare­dom, svih 20 glumaca no­mini­ranih za Os­kar u kat­e­gori­ji glavne i sporedne uloge su bi­jel­ci.

Published On 19 Jan 2016

Hol­ly­wood se spre­ma za dod­jelu na­jpoz­nati­je filmske na­grade, Os­kara. Po svoj prili­ci, ove go­dine glavni kan­di­dati za na­jbolji film su crna komedi­ja ‘Bird­man’ i dra­ma ‘Boy­hood’. Ipak, šta je s blok­bas­ter­i­ma, fil­movi­ma koji zarađu­ju sto­tine mil­iona dolara na tržiš­tu?

Published On 22 Feb 2015