OSCE

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Beogradu je dru­gi, za­vršni dan min­istarskog vi­ijeća OSCE-a.Među za­ključci­ma tre­bala bi se naći i  ini­ci­ja­ti­va o neophod­nos­ti provođen­ja mirovnih spo­razu­ma o Ukra­ji­ni.Bor­ba pro­tiv teror­iz­ma i mi­grants­ka kriza takođe su defin­isani kako pri­or­iteti ove mis­i­je.U toku je us­aglaša­van­je stavo­va 57 član­i­ca vi­jeća.

Published On 04 Dec 2015

Min­istars­ki sav­jet OSCE-a za­vršio je prvi dan za­s­jedan­ja u Beogradu. Izb­jeglič­ka kriza, bezb­jed­nost i sta­bil­nost u re­gionu, obaran­je ruskog bor­benog aviona i na­pa­di u Parizu bili su u fokusu raspra­va. Ovim samit­om Sr­bi­ja za­vrša­va jedno­godišn­je pred­sje­da­van­je OSCE-om. Izv­ješ­ta­va Đorđe Kostić.

Published On 03 Dec 2015

Na mar­gina­ma pr­vog dana Min­istarskog sav­je­ta OSCE-a, održan je i niz bi­lat­er­al­nih sus­re­ta. Između os­tal­ih, pred­sjed­nik Sr­bi­je Tomis­lav Nikolić raz­go­varao je sa še­fom ruske diplo­mati­je Serge­jom Lavrovom, a pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vučić  sa gen­er­al­nim sekre­tarom Sav­je­ta Evrope Thorn­bjornom Jaglan­dom i vi­sokom pred­stavni­com Evropske uni­je za spoljnu poli­tiku i bezb­jed­nost Fed­eri­com Mogheri­ni.

Published On 03 Dec 2015