OSCE

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za gen­er­al­nu tajnicu Or­ga­ni­zaci­je za evrop­sku sig­urnost i sarad­nju iz­abrana je nje­mač­ka diplo­matk­in­ja Hel­ga Schmid.

Published On 04 Dec 2020

U Beogradu je dru­gi, za­vršni dan min­istarskog vi­ijeća OSCE-a.Među za­ključci­ma tre­bala bi se naći i  ini­ci­ja­ti­va o neophod­nos­ti provođen­ja mirovnih spo­razu­ma o Ukra­ji­ni.Bor­ba pro­tiv teror­iz­ma i mi­grants­ka kriza takođe su defin­isani kako pri­or­iteti ove mis­i­je.U toku je us­aglaša­van­je stavo­va 57 član­i­ca vi­jeća.

Published On 04 Dec 2015