Oružje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik Sjed­in­jenih Amer­ičk­ih Drža­va Joe Biden rekao je da je ri­ješen da zabrani ju­rišne puške u SAD-u u oštrom gov­oru tokom pos­jete u is­točnoj amer­ičkoj državi Penn­syl­vani­ji.

Published On 31 Aug 2022

Nez­vanične proc­jene od rani­je pokazu­ju kako u Crnoj Gori ima i do 245.000 ko­ma­da oruž­ja, odnos­no da na jedan legal­no pri­javl­jen ko­mad dođe barem još jedan nereg­istri­ran.

Published On 18 Aug 2022