Optužnica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tri os­obe koje su imale svo­jst­vo di­rek­to­ra u Za­vo­du Pazarić terete se za ne­sav­jes­tan rad u službi i spreča­van­je i neizvrša­van­je mjera za za­šti­tu mal­ol­jet­ni­ka.

Published On 05 May 2021

Društve­na mreža Par­ler tuži­la je tehnološku kom­pani­ju Ama­zon, tvrdeći da je njenom sus­pen­z­i­jom donijela neza­koni­tu i poli­tič­ki mo­tivi­ranu od­luku u ko­rist kom­pani­je Twit­ter.

Published On 12 Jan 2021