Opsada Sarajeva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Bosan­s­ki rat­ni plakati’ um­jet­nič­ka je kn­ji­ga ve­likog for­ma­ta s preko 300 stran­i­ca plaka­ta više od 45 bosan­skih um­jet­ni­ka; ob­jav­it će je amer­ič­ka iz­davač­ka kuća In­ter­link Pub­lish­ing.

Published On 16 May 2022

Dvod­nev­na kon­fer­en­ci­ja o op­sa­di Sara­je­va Om­ladin­skog cen­tra CK13 u Novom Sadu po­maže da postanu vidljive i one stvari koje su u Sr­bi­ji još nev­idljive.

Published On 06 Apr 2022